Muhasebe Yetkilisi

5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ve Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, genel bütçeli idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere atanacak olan muhasebe yetkililerine yönelik sertifika eğitimleri Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yapılmaktadır.

 

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde;

“Sertifika eğitim programları; genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler itibarıyla ayrı ayrı gruplar halinde düzenlenebilir. Bu takdirde muhasebe yetkilisi adayları yalnızca başvuru tarihi itibarıyla görev yaptıkları idare grubu için düzenlenen sertifika eğitim programına katılabilirler.

Ancak belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yapmak için düzenlenecek sertifika eğitim programına genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan adaylar da katılabilir.”

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde; “Sertifika eğitim programına başvuranların sayısının, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sertifika eğitimine alınacağı duyurulan kişi sayısından en az % 10 daha fazla olması halinde, eğitim programına alınacak muhasebe yetkilisi adaylarının belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça eleme sınavı yapılır. Eleme sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine de yaptırılabilir” denilmektedir.

Bu kapsamda, 5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ve Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere atanacak olan muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik Genel Müdürlüğümüzce sertifika eğitimi yapılmaktadır.

İstatistik veri için tıklayınız…

Sertifika İle İlgili Diğer Bilgiler

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Geçerli Sertifikası Bulunan Muhasebe Yetkilileri

Kanunun 62 nci maddesinde sayılan şartları taşıyan personele yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olan personele genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerde muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi veren “GY” kodlu muhasebe yetkilisi sertifikası verilmektedir.

Kanunun geçici 5 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan personele yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimler sonrasında bu maddede yer alan hükümler doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerde muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi veren “GY” kodlu muhasebe yetkilisi sertifikası verilmiştir.

Bu sertifika; Genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerde muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi bulunan sertifikalı muhasebe yetkililerini kapsar.

Sadece Belde ve Nüfusu 25000 in Altında Olan İlçe Belediyeleri ve Mahalli İdare Birliklerinde Geçerli Sertifikası Bulunan Muhasebe Yetkilileri

Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartları taşıyan personele yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olan personele sadece Belde ve Nüfusu 25000 in Altında Olan İlçe Belediyeleri ve Mahalli İdare Birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi veren “BMİB” kodlu muhasebe yetkilisi sertifikası verilmektedir.

Bu sertifika; Belde ve Nüfusu 25000 in Altında Olan İlçe Belediyeleri ve Mahalli İdare Birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi bulunan sertifikalı muhasebe yetkililerini kapsar.

Sadece Özel Bütçeli İdareler, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçerli Sertifikası Bulunan Muhasebe Yetkilileri

Kanunun geçici 5 inci maddesinin 1/b fıkrasında sayılan şartları taşıyan personele yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimler sonrasında, söz konusu personele bu maddede yer alan hükümler doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak sadece Özel Bütçeli İdareler, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi veren “ÖMS” kodlu muhasebe yetkilisi sertifikası verilmiştir.

Bu sertifika; Özel Bütçeli İdareler, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi bulunan sertifikalı muhasebe yetkililerini kapsar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Başvuru tarihi ne zaman?

Duyuru ile bildirilecektir.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular www.muhasebat.gov.tr ve/veya www.egitim.muhasebat.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formunu nereye teslim edeceğim?

Adaylar başvuru formlarının çıktılarını alarak idarelerinin personel veya insan kaynakları birimine teslim edeceklerdir.

Başvuru formunda hangi bilgileri doldurmam gerekecek?

Forma T.C. Kimlik numarası ve sistemden alınacak şifre ile girilecek diğer kimlik bilgileri Mernis’ten otomatik olarak gelecektir. Formda eğitim grubu (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahalli İdareler) görev yerine ilişkin bilgiler, kadro unvanı, eğitim durumu, muhasebe hizmet süresi, yazışma adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri aday tarafından doldurulacaktır.

Başvuruda yanımda hangi belgeler olmalı?

Elektronik başvuru formuna dijital ortamda kayıtlı fotoğraf eklenmesi gerektiğinden başvuru işlemlerine başlamadan önce dijital ortamda kayıtlı fotoğraf temin edilmesi gerekir.

Kimler başvuruda bulunabilir?

Sertifika eğitim programlarına genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilenler başvurabilir.

Ön lisans ve lise mezunları bu eğitime başvuruda bulunabilir mi?

Genel yönetim kapsamındaki idareler muhasebe yetkilisi sertifika eğitimine sadece lisans mezunları başvurabilir. Ön lisans ve lise mezunları ise daha sonra duyurusu yapılacak olan belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi sertifika eğitimine başvuruda bulunabilirler.

Bulunduğum kadro muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev kapsamında değerlendirilir mi?

Duyuruda yer alan tablolardaki kadro unvanlarında asıl kadrolu olarak çalışanlar muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevde bulunmuş sayılırlar.

Muhasebe yetkilisi kadro-görevine vekaleten atanmış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bu görev muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev kapsamında değerlendirilir mi?

Duyuruda yer alan tablolardaki kadro unvanlarına ilişkin görevlerde vekalet veya görevlendirme suretiyle çalışanların bu görevleri muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev olarak değerlendirilmez.

Daha önce duyuruda yer alan tablolardaki kadro unvanlarında asıl kadrolu olarak görev yaptım ancak şu andaki kadro unvanım farklı. Eski kadrom muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev olarak değerlendirilir mi?

Duyuruda yer alan tablolardaki kadro unvanlarında daha önce asıl kadrolu olarak çalışmış olup daha sonra bu görevlerinden ayrılarak başka görev unvanlarına atananlar da muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevde bulunmuş sayılırlar.

Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunda çalışanların tümü muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev kapsamında değerlendirilir mi?

İdarelerin strateji geliştirme birimlerinde çalışan Mali Hizmetler Uzmanlarından sadece muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimlerinde çalışanların bu görevleri muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev olarak değerlendirilir.

Muhasebeci kadrosunda görev yapıyorum. Bulunduğum kadro muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev kapsamında değerlendirilir mi?

Muhasebeci kadrosunda görev yapanlardan sadece idarelerin muhasebe işlemlerinden birinci derecede sorumlu olarak çalışanların bu görevleri muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev olarak değerlendirilir.

Örneğin; idarede muhasebe yetkilisi olarak görev yapan mali hizmetler müdürü ve muhasebeci kadrosunda görev yapan bir personel varsa muhasebeci muhasebe işlemlerinden birinci derecede sorumlu sayılmaz.

Örneğin; idarenin muhasebe biriminde bir adet muhasebeci ve bir adet şef kadrosunda görev yapan personel bulunmaktadır. Muhasebe yetkililiği görevi şef kadrosundaki personele verilmiştir. Bu durumda muhasebeci muhasebe işlemlerinden birinci derecede sorumlu sayılmaz.

Örneğin; idarenin muhasebe biriminde bir adet muhasebeci ile diğer personel bulunmaktadır. Muhasebe yetkililiği görevi muhasebeci kadrosundaki personele verilmiştir. Bu durumda muhasebeci muhasebe işlemlerinden birinci derecede sorumlu olarak çalışmaktadır. Muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilmesine ilişkin belge başvuru evrakına eklenmesi durumunda kadrosu muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev kapsamında değerlendirilir.

İnsan kaynakları dairesi başkanı olarak çalışıyorum. Bulunduğum kadro muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görev kapsamında değerlendirilir mi?

Müdür unvanlı kadrolardan hiyerarşik olarak daha üst kadrolarda bulunanların muhasebe yetkilisi yardımcısı üstü görev olarak değerlendirilebilmesi için muhasebe biriminin idari olarak bağlı olduğu (üst amiri) konumunda çalışılması gerektiğinden örneğin muhasebe biriminin mali hizmetler daire başkanlığına bağlı olduğu bir idarede insan kaynakları daire başkanı muhasebe yetkilisi yardımcısı üstü görev olarak değerlendirilmez.

Belediyede zabıta, itfaiye eri, veteriner gibi kadrolarda çalışanların görev süreleri muhasebe hizmetinde geçen süreler olarak değerlendirilir mi?

Mahalli idarelerin norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliklerde mahalli idareler itibarıyla kurulabilecek idari birimler ve bu birimlerde çalıştırılacak personele ilişkin kadro unvanları belirlenmiş olup söz konusu listelerde mali hizmetler biriminin dışındaki birimlerde çalıştırılması öngörülen ve görev tanımları itibarıyla farklı hizmet sınıflarında bulunan personelin bu kadrolardaki hizmet süresi muhasebe hizmetinde geçen süreler olarak değerlendirilmez.

İşçi ve sözleşmeli personel kadrolarında çalışanların görev süreleri muhasebe hizmetinde geçen süreler olarak değerlendirilir mi?

İşçi ve sözleşmeli personel (kuruluş kanunları ile asıl istihdam usulü olarak sözleşmeli ve kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı öngörülen diğer özel bütçeli idarelerin sözleşmeli personeli hariç) olarak çalışılan süreler muhasebe hizmetinde geçen süreler olarak değerlendirilmez.

İdareye bağlı işletme ve iştiraklerin muhasebesinde çalışılan süreler muhasebe hizmetinde geçen süreler olarak değerlendirilir mi?

Muhasebe hizmetinde geçen sürelerin hesabında idarenin bütçesinin muhasebesinin tutulduğu hizmet birimlerindeki süreler dikkate alınır. İdarenin bütçe dışında yönettiği işletme ve iştiraklerin mali işlemlerinde geçen hizmet süreleri muhasebe hizmetinde geçen süreler olarak değerlendirilmez.

Başvuru formunu doldururken hata yaptığımı farkettim. Düzeltmek için ne yapabirim?

Başvuru formu onaylandıktan sonra üzerinde düzeltme yapılamaz. Düzeltme yapılabilmesi için egitim@muhasebat.gov.tr e-posta adresine T.C. kimlik numarası belirtilerek düzeltme talebinde bulunulması halinde form yeniden kullanıma açılır. Bu halde başvurunun tamamlanması için formun düzeltme yapıldıktan sonra mutlaka yeniden onaylanması gerekir.

Başvuru formunu onayladım. Ancak eğitime başvurmaktan vazgeçtim. Ne yapmalıyım?

Başvuru formu idareye teslim edilerek Bakanlığımıza ulaşmadıkça başvuru işleme konulmaz. Başvuru formunu teslim etmeyen adayların ayrıca iptale ilişkin bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

İRTİBAT: Sertifika eğitimi ve başvurularla ilgili tüm bilgi taleplerinizi T.C. kimlik numarası belirtilerek sertifika@muhasebat.gov.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

TEL: 0 312 415 17 17

Sertifika Eğitimi Ders Konuları ve Çıkmış Sınav Soruları